กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สื่อการเรียนรู้

ครูปราณี

***** ม.4/1 *****

คณิตศาสตร์พื้นฐาน วันที่ 5 ม.ค. 64

ชนิดของกราฟ วันที่ 6 ม.ค. 64 part 1

ชนิดของกราฟ วันที่ 6 ม.ค. 64 part 2

คณิตศาสตร์ วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.4/2 *****

แฟคทอเรียล วันที่ 8 ม.ค. 64

ครูบุพผา

***** ม.5/1 *****

การบวก ลบ จำนวนเชิงซ้อน วันที่ 5 ม.ค. 64

ลำดับเลขคณิต วันที่ 6 ม.ค. 64

ลำดับเรขาคณิต วันที่ 7 ม.ค. 64

การคูณจำนวนเชิงซ้อน วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.5/2 *****

ลำดับเลขคณิต วันที่ 5 ม.ค. 64

ลำดับเรขาคณิต วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.5/3 *****

ลำดับเลขคณิต วันที่ 7 ม.ค. 64

ลำดับเรขาคณิต วันที่ 8 ม.ค. 64

ครูฐาปนี

***** ม.6/1 *****

ค่าคาดหมายและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง วันที่ 5 ม.ค. 64 part 1

ค่าคาดหมายและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง วันที่ 5 ม.ค. 64 part 2

ค่าคาดหมายและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง วันที่ 5 ม.ค. 64 part 3

คณิตศาสตร์ วันที่ 6 ม.ค. 64 part 1

คณิตศาสตร์ วันที่ 6 ม.ค. 64 part 2

คณิตศาสตร์ วันที่ 7 ม.ค. 64

เซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.6/2 *****

เซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน วันที่ 6 ม.ค. 64

เซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.6/3 *****

เซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน วันที่ 8 ม.ค. 64

ครูวิลาสินี

***** ม.1/1 *****

วิชา คณิตศาสตร์ วันที่ 5 ม.ค. 64

คณิตศาสตร์ วันที่ 6 ม.ค. 64

คณิตศาสตร์ วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.1/2 *****

คณิตศาสตร์ วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.1/3 *****

คณิตศาสตร์ วันที่ 6 ม.ค. 64

คณิตศาสตร์ วันที่ 7 ม.ค. 64

ครูพัชริดา

***** ม.2/1 *****

คณิตศาสตร์ (แผนภาพจุด) วันที่ 5 ม.ค. 64

คณิตศาสตร์ (แผนภาพต้นใบ) วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.2/2 *****

คณิตศาสตร์ (แผนภาพจุด) วันที่ 6 ม.ค. 64

คณิตศาสตร์ (แผนภาพต้นใบ) วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.2/3 *****

แผนภาพจุด กับ แผนภาพต้นใบ วันที่ 6 ม.ค. 64

แผนภาพต้นใบ (ต่อ) วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.2/4 *****

แผนภาพต้นใบ วันที่ 6 ม.ค. 64

ครูวราพร

***** ม.3/1 *****

การทดลองสุ่มและผลลัพธ์ของการทดลองสุ่ม วันที่ 6 ม.ค. 64

การทดลองสุ่มและผลลัพธ์ของการทดลองสุ่ม วันที่ 7 ม.ค. 64

การทดลองสุ่มและผลลัพธ์ของการทดลองสุ่ม วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.3/2 *****

การทดลองสุ่มและผลลัพธ์ของการทดลองสุ่ม วันที่ 5 ม.ค. 64

การทดลองสุ่มและผลลัพธ์ของการทดลองสุ่ม วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.3/3 *****

การทดลองสุ่มและผลลัพธ์ของการทดลองสุ่ม วันที่ 5 ม.ค. 64

การทดลองสุ่มและผลลัพธ์ของการทดลองสุ่ม วันที่ 7 ม.ค. 64