กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สื่อการเรียนรู้

ครูศรินทิพย์

***** ม.3/1 *****

ภาษาไทย วันที่ 5 ม.ค. 64

ภาษาไทย วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.3/2 *****

ภาษาไทย วันที่ 5 ม.ค. 64

ภาษาไทย วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.3/3 *****

ภาษาไทย วันที่ 7 ม.ค. 64

ภาษาไทย วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.5/1 *****

ภาษาไทย วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.5/2 *****

ภาษาไทย วันที่ 5 ม.ค. 64

ภาษาไทย วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.5/3 *****

ภาษาไทย วันที่ 6 ม.ค. 64

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพูด วันที่ 7 ม.ค. 64

ครูสุพรรณษา

***** ม.1/1 *****

ภาษาไทย วันที่ 7 ม.ค. 64

ภาษาไทย วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.1/2 *****

ภาษาไทย วันที่ 6 ม.ค. 64

ภาษาไทย วันที่ 7 ม.ค. 64

ภาษาไทย วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.1/3 *****

ภาษาไทย วันที่ 5 ม.ค. 64

ภาษาไทย วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.4/1 *****

ภาษาไทย วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.4/2 *****

ภาษาไทย วันที่ 6 ม.ค. 64

ภาษาไทย วันที่ 7 ม.ค. 64

ครูพรพรรณ

***** ม.2/1 *****

ภาษาไทย วันที่ 5 ม.ค. 64

ภาษาไทย วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.2/2 *****

ภาษาไทย วันที่ 7 ม.ค. 64

ภาษาไทย วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.2/3 *****

การฟังและการดู วันที่ 5 ม.ค. 64

ภาษาไทย วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.2/4 *****

ภาษาไทย วันที่ 7 ม.ค. 64

ภาษาไทย วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.6/1 *****

ภาษาไทย วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.6/2 *****

ภาษาไทย วันที่ 6 ม.ค. 64 part 1

ภาษาไทย วันที่ 6 ม.ค. 64 part 2

ภาษาไทย วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.6/3 *****

สำนวนเกี่ยวกับการพูด วันที่ 5 ม.ค. 64

ภาษาไทย วันที่ 8 ม.ค. 64

ครูอาทิมา

***** ม.1/2 *****

การค้นหาข้อมูลด้วย Google วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.2/1 *****

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.2/2 *****

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.2/3 *****

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.4/2 *****

งานห้องสมุด วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.5/2 ****

สารคดี วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.5/3 *****

สารคดี วันที่ 6 ม.ค. 64