กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สื่อการเรียนรู้

ครูอานนท์

***** ม.3/1 *****

การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.3/2 *****

การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ วันที่ 5 ม.ค. 64

การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.3/3 *****

การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ วันที่ 6 ม.ค. 64

สายใยอาหารในระบบนิเวศ วันที่ 8 ม.ค. 64

ครูขนิษฐา

***** ม.6/1 *****

ทบทวนพื้นฐาน O-net วันที่ 5 ม.ค. 64

ครูอานุภาพ

***** ม.4/1 *****

การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.5/1 *****

การจำลอง DNA วันที่ 6 ม.ค. 64

การย่อยอาหารในกระเพาะอาหาร วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.6/1 *****

เซลล์โพรคาริโอต วันที่ 8 ม.ค. 64

ครูนิคม

***** ม.1/1 *****

พลังงานความร้อน วันที่ 7 ม.ค. 64

วิทยาศาสตร์ วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.2/1 *****

การออกแบบและเทคโนโลยี วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.2/3 *****

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2 วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.2/4 ****

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2 วันที่ 6 ม.ค. 64

ครูสุจีรา

***** ม.5/1 *****

กรด เบส วันที่ 6 ม.ค. 64

วิทย์กาย เคมี วันที่ 7 ม.ค. 64

พอลิเมอร์ วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.6/1 *****

เคมี วันที่ 7 ม.ค. 64

ติว Pat 2 วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.6/2 *****

การเขียนสูตรและการอ่านสารประกอบไอออนิก วันที่ 5 ม.ค. 64

ครูนุจรินทร์

***** ม.5/2 *****

การพัฒนาโครงงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.5/3 ***

การพัฒนาโครงงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.6/1 *****

ระบบเลขฐาน เรื่อง ค่าประจำหลัก วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.6/2 *****

ระบบเลขฐาน เรื่อง ค่าประจำหลัก วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.6/3 *****

ระบบเลขฐาน เรื่อง ค่าประจำหลัก วันที่ 5 ม.ค. 64

ครูวราพร

***** ม.2/1 *****

พลังงาน วันที่ 7 ม.ค. 64

วิทยาศาสตร์ วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.2/4 *****

พลังงาน วันที่ 7 ม.ค. 64

วิทยาศาสตร์ วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.6/3 *****

ดาราศาสตร์และอวกาศ วันที่ 6 ม.ค. 64

ครูพัชรพร

***** ม.1/2 *****

วิทยาศาสตร์ ม.1 วันที่ 5 ม.ค.64

***** ม.4/1 *****

ฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) วันที่ 5 ม.ค. 64

ฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.5/1 *****

โลกและดาราศาสตร์ วันที่ 6 ม.ค. 64

โลกและดาราศาสตร์ วันที่ 7 ม.ค. 64

ครูเจม

***** ม.1/1 ****

ระบบทางเทคโนโลยี วันที่ 6 ม.ค. 64 part 1

ระบบทางเทคโนโลยี วันที่ 6 ม.ค. 64 part 2

***** ม.1/2 *****

ระบบทางเทคโนโลยี วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.3/3 *****

เทคโนโลยีแก้ปัญหา วันที่ 7 ม.ค. 64

ครูพัชรียา

***** ม.1/3 *****

การถ่ายโอนความร้อน วันที่ 7 ม.ค. 64

บรรยากาศ วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.2/3 *****

การแยกสารผสม วันที่ 5 ม.ค. 64

โลกและการเปลี่ยนแปลง วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.4/1 *****

โมลและสูตรเคมี วันที่ 6 ม.ค. 64

ความเข้มข้นของสารละลาย วันที่ 7 ม.ค. 64

ครูวันทนา

***** ม.3/1 *****

เทคโนโลยีแก้ปัญหา วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.3/2 ****

เทคโนโลยีแก้ปัญหา วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.4/1 ****

เทคโนโลยีกับชีวิต วันที่ 7 ม.ค. 64

ครูวรัญญา

***** ม.5/1 *****

เสียง วันที่ 5 ม.ค. 64

ฟิสิกส์น่ารู้กับครูเมย์น่ารัก วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.5/2 *****

ดาวฤกษ์ วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.5/3 *****

โลกและอวกาศ วันที่ 7 ม.ค. 64