ทำความรู้จัก ป.ท.พ.

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

ตั้งอยู่เลขที่ ๒ หมู่ ๒ ถนน ท้าวอู่ทอง ตำบล ปากท่อ อำเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี

ก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๐ แรกเริ่มใช้ ศาลาการเปรียญของวัดปากท่อ เป็นสถาน ที่เรียน มีนายแก้ว อินทะแสน เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๐๔ ได้ย้ายมาตั้ง ที่วัดโคกพระเจริญ อยู่ห่างจากตลาดปากท่อประมาณ ๒ กิโลเมตร มีท่านพระครูไพโรจน์ธรรมรังษี เจ้าอาวาสวัดโคกพระเจริญเป็นผู้อุปการะ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนปากท่อพิทยาคมจัดการศึกษาสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ เรียนรู้การดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข ตามศาสตร์พระราชา

พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักเรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล

3. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามศาสตร์พระราชา

4. บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ศตวรรษที่ 21

เป้าประสงค์

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข ด้วยศาสตร์พระราชา

กลยุทธ์ : เชิงรุก (STAR)

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยครูมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม