พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นำนักเรียนเข้าร่วม “โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ กองพลทหารช่างค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี ระหว่าง วันที่ ๒-๔ มีนาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

โครงงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศโครงงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีคุณครูพิชญ์นิภา แก้วอัมพร สนันสนุนเงินรางวัลสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ(ตอบปัญหาสังคมและมารยาทไทย)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

“งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑” ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ(ภาคกลางและภาคตะวันตก)

กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ (Valentine’s Day)

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ (Valentine’s Day) ขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

Featured

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

ตั้งอยู่เลขที่ ๒ หมู่ ๒ ถนน ท้าวอู่ทอง ตำบล ปากท่อ อำเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี

55899703_866139670431643_8488571566795511106_n

ก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๐ แรกเริ่มใช้ ศาลาการเปรียญของวัดปากท่อ เป็นสถาน ที่เรียน มีนายแก้ว อินทะแสน เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๐๔ ได้ย้ายมาตั้ง ที่วัดโคกพระเจริญ อยู่ห่างจากตลาดปากท่อประมาณ ๒ กิโลเมตร มีท่านพระครูไพโรจน์ธรรมรังษี เจ้าอาวาสวัดโคกพระเจริญเป็นผู้อุปการะ