Day: May 17, 2019

  • ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)

    🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ครูผู้สอนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง🎉🎉 📌ในโอกาสที่ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม📌 📣#คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเกือบทุกรายวิชา🎊 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ #คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ๓.๗๐ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ #คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ๒.๐๕👏👏👏👏👏💛🖤💛🖤💛🖤💛🖤✌️✌️