ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ครูผู้สอนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง🎉🎉

📌ในโอกาสที่ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม📌

📣#คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเกือบทุกรายวิชา🎊

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ #คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ๓.๗๐
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ #คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ๒.๐๕
👏👏👏👏👏💛🖤💛🖤💛🖤💛🖤✌️✌️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *