โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นำนักเรียนเข้าร่วม “โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ กองพลทหารช่างค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี ระหว่าง วันที่ ๒-๔ มีนาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม