ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ครูผู้สอนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง🎉🎉 📌ในโอกาสที่ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม📌 📣#คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเกือบทุกรายวิชา🎊 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ #คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ๓.๗๐ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ #คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ๒.๐๕👏👏👏👏👏💛🖤💛🖤💛🖤💛🖤✌️✌️

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นำนักเรียนเข้าร่วม “โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ กองพลทหารช่างค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี ระหว่าง วันที่ ๒-๔ มีนาคม ๒๕๖๒

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

โครงงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศโครงงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีคุณครูพิชญ์นิภา แก้วอัมพร สนันสนุนเงินรางวัลสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ(ตอบปัญหาสังคมและมารยาทไทย)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

“งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑” ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ(ภาคกลางและภาคตะวันตก)

กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ (Valentine’s Day)

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ (Valentine’s Day) ขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม