กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ (Valentine’s Day)

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ (Valentine’s Day) ขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม